Rezervované
VOĽNÉ PRIESTORY

NA PRENÁJOM

Objekt je zrealizovaný tak, že ho tvorí na troch podlažiach deväť uzavretých samostatných sekcií. Každá zo sekcií má k dispozícii vlastné hygienické zariadenia, kuchynku alebo aj rack s ukončenými dátovými rozvodmi. Sekcie je možné samostatne chrániť bezpečnostným systémom. Meranie spotreby energií je taktiež možné samostatne pre každú sekciu.

Budova je svojou polohou, podlahovou plochou a dispozíciou predurčená pre samostatný komplex služieb jednej organizácie. Okrem iného by ju aj architektonicky skvele reprezentovala.  

PARKOVANIE

AB Zbrojničná má výhodu voči iným administratívnym budovám v rámci historického centra Košíc, a to takú že, k budove prislúcha aj uzavretý dvor. Pri realizácii obnovy nám ako najvhodnejšia alternatíva vyšlo tento dvor prevádzkovať pre motorové vozidla v jednosmernej premávke. Teda vjazd do dvora a výjazd sú cez dve rôzne brány. Touto koncepciou v uzavretom dvore môže vzniknúť až 17 parkovacích miest chránených bezpečnostnými kamerami.

Administratívna budova

Zbrojničná

Budova sa nachádza v historickom centre Košíc s vlastným uzatvárateľným prejazdným dvorom, v ktorom sa nachádzajú parkovacie miesta. Samotný objekt je národnou kultúrnou pamiatkou a po obnove historickej fasády patrí medzi najkrajšie budovy v centre Košíc a je architektonickou dominantou na námestí Šándora Maraiho (roh Zbrojničnej a Mäsiarskej ulici).

Budova pochádza z 19. storočia z obdobia neorenesancie. Konštrukcia pozostáva z masívnych kamenno-tehlových múrov a spolu s vysokými klenbovými stropmi vytvárajú výnimočné prostredie, dávajú užívateľom pocit priestrannosti a dotvárajú príjemnú atmosféru pre tvorivú prácu.

Obnova a modernizácia budovy, ktorá bola ukončená v decembri 2018, bola zameraná na zvýšenie všetkých technických parametrov a prešli ňou všetky súčasti objektu so zameraním na viacúčelové kancelárske priestory a dátové centrum. Prebehla kompletná výmena zdravotechnických a elektrických inštalácií podľa najnovších technických požiadaviek. Taktiež bola zrealizovaná štruktúrovaná kabeláž s optickými a metalickými rozvodmi Cat. 6A. Budova je pripojená na dvoch prevádzkovateľov vysokorýchlostného optického internetu – Slovak Telekom a SWAN KE. Budova je vybavená modernými bezpečnostnými kamerami ako aj elektronickým zabezpečovacím systémom. Samozrejmosťou je aj video vrátnik alebo diaľkové ovládanie brán a vchodových dverí.

Výplňové konštrukcie ako okná a exteriérové dvere spĺňajú najvyššie technické parametre z hľadiska tepelno-technického a akustického, napriek ich historickému vzhľadu. Autentickosť obdobia približujú aj repasované prvky interiéru ako zábradlia, interiérové dvere, kamenné schodisko alebo pôvodné omietky.

HISTÓRIA

Mohutný nárožný objekt situovaný na severozápadnom nároží Zbrojničnej a Mäsiarskej ulice bol podľa zistení pamiatkového výskumu postavený na starší, už jestvujúci pôdorys pivnice, ktorá je podľa zachovaných kamenných murív stredoveká, obnovená v prvej polovici 16. storočia. 

„Zalamovanie“ pôdorysu v severozápadnom nároží dvoch ulíc svedčí o vyvinutej  a dávno jestvujúcej parcelácii a plynulom priebehu ulíc a uličných línii.

Ak berieme do úvahy líniu a priebeh stredovekých mestských hradieb v sledovanom období, bol nárožný objekt už v priestore zwingra, teda medzi hradbami a hradbovou uličkou.

Výskumníci vykonávajúci pamiatkový prieskum sa domnievajú, že pôvodný objekt, ktorému patrila do súčasnosti zachovaná pivnica mal najskôr vojenský charakter. Tento predpoklad čiastočne dokladá i stavba kruhovej kamennej taktiež zachovanej „bašty“, ktorej kamenné murivá majú štruktúru mladších murív sledovanej pivnice, ktorú datujeme do 16. storočia.  

Keď si pozrieme plány opevnenia Košíc zo 17. a 18. storočia zistíme, že síce naša pivnica nie je zakreslená, pretože nadzemný objekt nad jej pôdorysom v tom čase už nestál, ale ostala zachovaná kruhová bašta na starších plánoch označená ako zbrojničná. Na mladších plánoch ako mlyn, čo tiež nemusel byť práve mlyn na múku, skôr ale na pušných prach. Sekundárne nám význam objektu naznačuje aj názov ulice – Zbrojničný

Nový plán Košíc bol publikovaný v 1869 a zostavený pánom Jozefom Homolkom. Na tomto pláne je sledovaná parcela ešte nezastavaná, používaná ako záhrada.

Parcela bola odkúpená p. A. Girsikom. Podľa zaznamenaných údajov zo zasadnutia mestskej rady dnes vieme, že objekt začali stavať asi v roku 1867.

Príznačné konštrukcie z tejto doby sú miešané murivá riadkované, vytvorené striedaním lomového kameňa a tehál. Konštrukčne boli použité tehlové segmentové klenby, ktoré sú staticky vyhovujúce, najmä keď sú položené na kvalitné základové a medzipriestorové murivá.

Pán Girsík v 1. etape vystaval jednopodlažný obytný dom, ktorý siahal aj mimo rozsah pivnice. Vzniknuté dvorové krídlo malo pôvodne hospodársky charakter. Boli v ňom situované stajne a hygienické zariadenia pre obyvateľov domu. Z plochy parcely bola vyňatá neskorostredoveká kruhová bašta, ktorú mesto i s časťou parcely nepredalo, lebo ju chcel zbúrať a na jej mieste postaviť obchod.

  1. etape bola rozsiahlou stavebnou úpravou a prestavbou. Postavený dvojpodlažný pavlačový dom je až na nepatrné zmeny utilitárneho charakteru súčasným stavom objektu, so zachovanými fasádami priečelia, vertikálnymi a horizontálnymi konštrukciami, detailmi a prvkami. Nové dvojramenné schodisko s medzipodestou má kvalitné pieskovcové stupne a liatinové zábradlie. Rovnako môžeme posúdiť pavlač vysadnú na traverzovú konštrukciu s malou konzolkou a pieskovcovou dlažbou.

Elegantná eklektický fasáda priečelia s vysoko plastickým tvaroslovím orientovaným na renesančné barokové dekoratívne tvaroslovné články ako napr. dominantná bosáž na rizalitoch, balustre v plochách parapetov, rozoklané frontóny s čabrakmi štýlovo vytvárajú kompozične vyváženú, monumentálne pôsobiacu fasádu. V súhrne s hmotou a správne určenou výškou architektúry objektu dôstojne dominujú nárožiu ulíc v exkluzívnom susedstve neskorostredovekej bašty.

Galéria